کد 1259 کاویانی

اطلاعات فنی و آموزشی

 


چیست و چه می کند؟absترمز  
همه کسانی که تجربه ممتد رانندگی با اتومبیل به خصوص در جاده های خیس و لغزنده را دارند به خوبی می دانند که در این شرایط چقدر کنترل خودرو مشکل است و تا چه اندازه خطر سر خوردن و به خصوص هنگام ترمزهای ناگهانی وجود دارد که کمترین نتیجه آن پرتاب خودرو به بیرون جاده است

  برای مشاهده متن کامل کلیک کنید
    


   EBDسیستم ایمنی  
   ...فعالیت می کند و خودرویی در جهان پیدا نمی شود که تنها دارای این سیستم باشد ABSبه عنوان مکمل سیستم EBDنکته قابل ذکر این است که سیستم

    برای مشاهده متن کامل کلیک کنید
      


     ويژگي هاي روغن موتور  
     شايد به دفعات شنيده و يا خوانده باشيد كه روغن موتور را در 5000 ، 10000 كيلومتر و يا بيشتر ، بايد تعويض نمود . دليل ذكر اين اعداد براي كاركرد روغن چيست و چرا براي روغن هاي مختلف متفاوت است . مجموعه مطالبي كه در خصوص روغن موتور ارايه خواهد شد ، اطلاعات مناسبي را در خصوص موارد تاثير گذار در تعويض روغن در اختيار خوانندگان محترم قرار خواهد داد