کد 1259 کاویانی

خدمات وارانتی

 

.كليه خدماتي كه در خارج از شرايط گارانتي و به هزينه مشتري به منظور رفع نقص خودرو در نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو صورت پذيرد ، خدمات وارانتي ناميده مي شود

چنانچه تعميرات مورد نياز خودرو خارج از دوره گارانتي باشد تا زمانيكه خودرو داراي كارت اشتراك طلايي معتبر است، تعميرات بر طبق ضوابط كارت طلايي انجام خواهد گرفت. در اين حالت مي‌توانيد جهت دريافت خدمت با يكي از مراكز پيام شركت امداد خودرو ايران تماس گرفته و يا به يكي از نمايندگي‌هاي مجاز شركت ايران خودرو مراجعه نمائيد  
چه کسانی ازخدمات وارانتی بهره مند می شوند؟
  مشتركين شركت امداد خودرو ايران در يكي از سطوح خدمات طلايي دوستاره، سه ستاره، چهار ستاره
  :روش ارائه خدمات
  تماس با مركز پيام شركت امداد خودرو (تلفن 09644)و يا مراجعه به يكي از نمايندگي هاي مجاز شركت امداد خودرو ایران
  :مدارک مورد نیاز
  اصل و کپی کارت گارانتی
کپی کارت طلایی