کد 1259 کاویانی

طرح جایگزینی تاکسی های فرسوده سال93

 

:راهنمای گام به گام متقاضی در طرح نوسازی تاکسی فرسوده  

مراجعه به شرکت خصوصي تحت پوشش ، جهت ثبت نام تاکسی خویش در طرح فرسوده*
پس از ثبت نام درسایت ، درصورت درخواست تسهیلات ، معرفی نامه بانك را از تاكسیرني دریافت نمایید ودرصورت درخواست خرید نقدی منتظرتماس ازسوی نمایندگی ایران خودرو باشید.( حداكثر یك هفته ) پس از گذشت یك هفته به نمایندگي مربوطه مراجعه نمائید
(...مراجعه به بانك ، جهت تشكیل و تكمیل پرونده بانكي ( ضامن و*
پس از تكمیل پرونده بانکی سه روز بعد جهت دریافت پیش فاكتور به نمایندگی مربوطه مراجعه نمائید *
 

تذكر: حتما قبل از مراجعه به نمایندگي از تكمیل پرونده بانكي و آماده بودن وام مطمئن شوید  

فرم قرارداد را از نمایندگي دریافت كنید وآنرا به دقت مطالعه نمائید*
پس از مطالعه ، تمامي صفحات قرارداد را امضاء نمائید*
قرارداد امضاء شده را به نمایندگي تحویل دھید*
پس از تحویل قرارداد از نمایندگي پیش فاكتور دریافت نمائید.( تاریخ اعتبار پیش فاكتور تا قبل از بیستم هرماه ١٠ روز اما بعد از بیستم مهلت پیش فاكتور كمتر از ١٠ روز مي باشد لذا سعي كنید قبل از یكم تا بیستم مراجعه داشته باشید  

تذكر مهم : پیش فاكتور فقط یكبار صادر خواهد شد و اعتبار آن ١٠ روز مي باشد( قبل از بیستم) لذا حتما در این مدت واریز وجه به حساب ایران خودرو انجام گردد در غیر اینصورت پیش فاكتور جدید صادر نخواهد شد و امكان دریافت تعهد محضري از مشتري ، احتمال افزایش قیمت و حتي حذف ثبت نام وجود دارد  

پیش فاكتور را دراسرع وقت به بانك تحویل دهید. (جهت دریافت تسهیلات و واریز وجه به حساب ایران خودرو*
پس از دریافت تسهیلات و واریز وجه ، حتما پیش فاكتورتوسط بانك تایپ ماشیني ( پرفراژ ) گردد*
پیش فاكتور پرفراژ شده را از بانك اخذ نمائید و در اسرع وقت به نمایندگي تحویل دهید تامهلت اسقاط داشته باشید*  

تذكر : پیش فاكتور پرفراژ شده را به ھمراه شماره حساب شخصي خود به نمایندگي ارائه نمائید  

منتظر تماس مركز اسقاط باشید ( درصورت تماس ، نشاني و تلفن مركز اسقاط را یاداشت نمائید
اگر بیش از ٣ روز گذشت و مركز اسقاط با شما تماس نگرفت حتما از شركت خصوصي تحت پوشش یا ستاد سوخت پیگیري نمائید
بعد از تماس مرکز اسقاط ، جھت اسقاط تاکسی با مدارک درخواستی به ھمراه تاکسی به مركزمربوطه مراجعه نمائید
 

تذكر: متقاضي بعد از واریزوجه ٣٠ روز مهلت دارد تا گواهي اسقاط را به نمایندگي تحویل دهد. درغیراینصورت امكان دریافت تعهد محضري از مشتري بابت احتمال افزایش قیمت وحتي حذف ثبت نام وجود دارد.  

تاکسی فرسوده توسط مركز اسقاط ، اسقاط خواهد شد
بعد از اسقاط خودرو ، گواهي اسقاط را از مركز اسقاط دریافت نمائید  

تذكر ١ : دقت فرمائید كه گواهي اسقاط ٢ برگ باشد ( ویژه خودروساز و ویژه متقاضي ) و حتما باید داراي مهر مركز اسقاط و مهر و امضاء افسر یا كارشناس ناجا نیز باشد  

تذكر ٢ : حتما قبل از خروج از مركز اسقاط درخصوص ثبت خروجي اسقاط در سایت ستاد اطمینان حاصل نمائید حتي المقدور پرینت مراحل اسقاط را نیز قبل ازمراجعه به نمایندگي از شركت تحت پوشش جهت رویت تائید ناجا اخذ نمائید  

تذكر ٣: لازم به ذكر است اگر تائید ناجا در سایت ستاد ثبت نگردد امكان دریافت خودروي جایگزین وجود ندارد ودر نمایندگي ایران خودرو پذیرش نخواهید شد  

پس از دریافت گواهي اسقاط و اطمینان از ثبت تائید ناجا جهت تكمیل پرونده به نمایندگي مربوطه مراجعه نمائید*  

مدارك زیر را جهت تكمیل پرونده به نمایندگي تحویل دهید و رسید دریافت نمائید  

پیش فاكتور پرفراژشده+
اصل گواهي اسقاط (ویژه خودروساز) ، به شرطي كه داراي مهر افسر یا كارشناس راهور ناجا و مرکز اسقاط را داشته باشد و تایید ناجا در سایت +
ستاد ثبت شده باشد
كپي كارت ملي (پشت و رو) مربوط به صاحب قرارداد+
كپي شناسنامه مربوط به صاحب قرارداد+  

(شماره تماس به نمایندگي دهیدو منتظر تماس نمایندگي باشید(جهت دریافت سند خودروي جدید و یا رفع ایراداحتمالي پرونده*
بعد از دریافت اسناد خودروي جدید موارد زیر را انجام دهید (( مسئولیت انجام شماره گذاري(پلاك) تاکسی جدید به عهده متقاضی می باشد*  

مراجعه به شرکت تحت پوشش( تاكسي)و راهور ناجا محل سكونت( شهر یا استان ) جهت دریافت نامه شماره گذاری به همراه داشتن سند تاکسی جدید و پروانه هوشمند(متقاضیان تهران نیاز به تائید راهور ناجا ندارند+
(تحویل نامه شماره گذاری به نمایندگي شرکت ایران خودرو (مشتري باید ٢ روزه نامه پلاك را نمایندگي ارائه نماید+
مراجعه به نمایندگي پس از تماس نمایندگي جهت دریافت تاکسی جدید و اسناد آن+  

تذكر ١: درصورت تاخیربیش از ٥ روز كاري در تحویل خودرو موضوع را ازنمایندگي جویا شوید  

تذكر ٢: اسناد قابل تحویل در نمایندگي شامل : سند و فاكتور فروش – كارت گارانتي – بیمه شخص ثالث و پلاك انتظامي مي باشد  

تذكر ٣: شناسنامه مالكیت تاکسی مربوط به راهور ناجا( سند سبز رنگ ) – كارت خودرو – كارت سوخت توسط پست ارسال مي گردد