کد 1259 کاویانی

صدور و تمدید کارت طلایی و اشتراک عادی

 


خدمات کارت اشتراک عادی  
:در این سطح از خدمات ، دارندگان خودرو از خدمات امداد بالینی در سراسر کشور به شرح ذیل بهره مند می گردند

اعزام امدادگر طبق درخواست امداد خواه برای ارائه خدمات فنی بصورت شبانه روزی ، در سراسرکشور-
امداد رسانی به خودروهای متوقف شده بدون دریافت هزینه ایاب و ذهاب-
چنانچه به هر دلیل راه اندازی خودرو در محل توقف میسر نگردد امداد گر نسبت به اعزام خودرو به صورت رایگان به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز اقدام می نماید-
در صورتیکه خودرو مشترک در جاده های بین شهری دچار نقص فنی و یا حادثه گردد و راه اندازی خودرو در محل توقف خودرو ممکن نباشد امدادگر موظف است نسبت به هماهنگی جهت انتقال سرنشینان-
.خودرو به نزدیکترین شهر اقدام نماید.این خدمات رایگان می باشد
هزینه اشتراک سالیانه برای برخورداری از خدمات اشتراک عادی در حال حاضر420,000 ریال برای مدت یکسال می باشد-

 


خدمات کارت طلایی یک ستاره  
(امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی ( هزینه ایاب و ذهاب امدادگر به صورت رایگان-
. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-
انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-
جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط ( به استثناء شکست شیشه به تنهایی ، ریزش مواد اسیدی و شیمایی ، بارش تگرگ ، صاعقه -
( طوفان،زلزله ، آتشفشان ، آتش سوزی
ریزش آوار ، انفجار -
جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط-
جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط-

 


خدمات کارت طلایی دو ستاره  
امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی-
. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-
. انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-
جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط-
جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط-
تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک-
تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک-
انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 25000 کیلومتر-
جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط-
 


خدمات کارت طلایی سه ستاره  
امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی-
. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-
. انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-
جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط-
جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط-
تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو در طی دوره اشتراک-
تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در طی دوره اشتراک-
انجام رایگان سرویس های دوره ای: تا سقف 40000 کیلومتر-
پرداخت هزینه توقف خودرو در تعمیرگاههای مجاز:طبق ضوابط شرکت امداد خودرو-
. جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 50% هزینه توقف پرداخت می‌گردد-

 

تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 50% هزینه توقف پرداخت می گردد

 

خدمات کارت طلایی چهار ستاره  
امداد رسانی در تمام نقاط کشور به صورت شبانه روزی-
. انتقال رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین شهر در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-
انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان و یا پرداخت هزینه بر اساس ضوابط شرکت-
جبران خسارت وارده به خودرو ، ناشی از سوانح و تصادفات طبق ضوابط-
جبران خسارت سرقت خودرو و قطعات سرقت شده خودرو طبق ضوابط-
تعمیر خودرو مطابق استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو طی دوره اشتراک-
تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده طی دوره اشتراک-
تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده طی دوره اشتراک-
پرداخت هزینه توقف خودرو در تعمیرگاههای مجاز: طبق ضوابط شرکت امداد خودرو-
جایگزین نمودن خودرو‌های سرقتی طبق ضوابط-
. تعویض حداکثر چهار حلقه لاستیک مستهلک در یک دوره اشتراک یک ساله پس از طی 60000 کیلومتر کارکرد در سطح خدمات چهار ستاره-

 

تذکر : چنانچه در خسارت وارده مشترک مقصر حادثه باشد 100% هزینه توقف پرداخت می گردد